Disclaimer

 Deze voorwaarden hebben betrekking op alle yoga lessen, workshops, massages en retreats (hierna te noemen; diensten) van YOGABIRD YOGA

(hierna te noemen; YOGABIRD YOGA).

 

Artikel 1: Akkoord

Na het reserveren dan wel betalen van (een deel van) een dienst van YOGABIRD YOGA en/of het invullen van het inschrijfformulier verklaart u

zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

 

Artikel 2: Annulering

2.1: Alle diensten van YOGABIRD YOGA zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2: Bij het onverhoopt annuleren van een dienst, ongeacht welke oorzaak, gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.

2.3: Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de dienst is de deelnemer 50% van het totaal bedrag verschuldigd.
2.4: Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de dienst is de deelnemer 70% van het totaalbedrag verschuldigd.

2.5: Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de dienst is de deelnemer 80% van het totaalbedrag verschuldigd.

2.6: Bij annulering tot 2 of minder weken voor aanvang van de dienst is de deelnemer 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

2.7: Een annulering dient schriftelijk te worden ingediend bij Yogabird, Wachtelstraat 45, 2802EV, Gouda.

De annulering is geldig vanaf de dag dat deze ontvangen is door YOGABIRD YOGA.

2.8: Indien mogelijk kan in overleg met YOGABIRD YOGA de deelname naar een volgend retreat/workshop verplaatst worden.

 

Artikel 3: Betalingen

3.1 De betaling geschiedt vooraf. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail als bewijs van inschrijving en betaling.

3.2 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is

YOGABIRD YOGA gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het retreat/de workshop/de les te weigeren.

Tevens is YOGABIRD YOGA alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het openstaande bedrag en de wettelijke rente verschuldigd over dit openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, voor rekening van de deelnemer. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

 

Artikel 4. Verzekeringen

Een goede reisverzekering is belangrijk. Voor buitenlandse reizen stelt YOGABIRD YOGA deze daarom verplicht. YOGABIRD YOGA adviseert om minimaal te kiezen voor de basisdekking inclusief geneeskundige kosten, ongevallen en rechtsbijstand.

 

Artikel 5: Eigen risico
Het deelnemen aan de yoga lessen en andere activiteiten en diensten van YOGABIRD YOGA is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt

de deelnemer geadviseerd een arts te raadplegen.YOGABIRD YOGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van

enig ongeval of letsel van de deelnemer.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid
YOGABIRD YOGA is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de

deelnemer.Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YOGABIRD YOGA,

dan wel gehuurde eigendommen van derden, dienen te worden vergoed.

 

Artikel 7: Wijzigingen
YOGABIRD YOGA behoudt zich het recht lestijden en locaties als ook het programma van de retreats c.q. workshops te wijzigen en/of aan te passen wanneer dit nodig

/ wenselijk lijkt. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden met de deelnemers.
In het uitzonderlijke geval dat YOGABIRD YOGA niet in staat is de geboekte diensten te verzorgen, behoudt YOGABIRD YOGA zich het recht de boeking te veranderen

en zal YOGABIRD YOGA de deelnemers hierover zo snel mogelijk informeren.

 

Artikel 8: Prijzen
YOGABIRD YOGA behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via een nieuwsbrief en /

of de website van YOGABIRD YOGA.

 

Artikel 9: Huisregels
YOGABIRD YOGA behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een deelname

te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn / dienst vervalt.

 

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en YOGABIRD YOGA is Nederlands recht van toepassing.

 

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.

Inschrijven Nieuwsbrief

Bezoekadres

GOUDasfalt, bij opgang terrein direct links.
Gouderaksedijk 32

2808NG, Gouda

KVK: 65523024